அம்பேத்கர் உருவாக்கிய படை

அம்பேத்கர் உருவாக்கிய ராணுவப் படை மற்றும் ரகசிய படை 115 பற்றின விளக்கம். தலித் மக்களை பாதுகாக்கவும் ஒருங்கிணைக்கவும் உருவாக்கப்பட்ட சமதா சைனிக் தள் SSD என்கிற அமைப்பின் கட்டுமானத்தினைப் பின்பற்றி RSS உருவாக்கப்பட்டது குறித்து விளக்கப்படும் விழியப்பதிவு

Author: admin

want to be a light and promote the justice

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *